W celu optymalizacji treści ta strona używa cookies.

1. Zakres

Niniejsze, ogólne zasady i warunki mają zastosowanie wyłącznier do klientów niebędących konsumentami w rozumieniu §22(1) Kodeksu Cywilnego.

2. Oferty

Wszelkie informacje dotyczące towarów znajdujące się w katalogach lub na stronie internetowej kierowane do odbiorców i potencjalnyh klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Gwarancja

Odszkodowanie za wady materiałowe lub niewykonanie zamówienia może być wymagane przez nabywcę, tylko w przypadku jeżeli szkoda została wyrządzona przez nas celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa. To ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy obrażeń fizycznych.

4. Prawo własności

4.1 Proste prawo własności

Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonych przez nas towarów do momentu pełnej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z umowy dostawy.

   a) Staranne obchodzenie się z towarem, obowiązkowe ubezpieczenie

Klient jest zobowiązany, dopóki towar nie przeszedł na jego własność, obchodzić się z towarami z ostrożnością i ubezpieczyć je na własny koszt przed kradzieżą, ogniem i zalaniem wodą w wartości odtworzeniowej.

   b) Konserwacja i inspekcja

Jeżeli w okresie do przekazania własności, należy dokonać konserwacji i inspekcji zakupionego towaru, kupujący musi to zrobić we właściwym czasie na swój koszt.

   c) Zajęcie lub egzekucja przez osoby trzecie

Dopóki własność nie zostanie przeniesiona, kupujący musi natychmiast powiadomić nas na piśmie, jeśli dostarczony przedmiot zostanie zajęty lub poddany innym interwencjom przez osoby trzecie. O ile osoba trzecia nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych i pozasądowych z tytułu roszczenia zgodnie z § 771 ZPO kupujący ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez nas.

4.2 Rozszerzone prawo własności

   a) Odsprzedaż

Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności w normalnym toku działalności. Roszczenia naszego klienta względem jego odbiorcy wynikające z odsprzedaży, odstępuje klient natychmiast nam w wysokości uzgodnionej ceny zakupu wraz z podatkiem VAT. Odstępstwo roszczenia obowiązuje niezależnie od tego, czy towar został odsprzedany czy przetworzony.

Kupujący pozostaje upoważniony do odbioru od swojego klienta również po odstępstwie. Nasze uprawnienie odbioru roszczenia pozostaje nienaruszone. Jednakże, nie będziemy dochodzić roszczenia, dopóki nasz klient spełni swoje zobowiązania płatnicze z pobranych przez niego zysków, nie zalega z płatnością i nie ma wniosku o wszczęcie przeciwko niemu postępowania upadłościowego.

   b) Przetwarzanie, instalacja w innych przedmiotach

Przetwarzanie zakupionego przedmiotu przez kupującego ma miejsce zawsze w naszym imieniu. W takim przypadku prawo nabywcy do roszczenia związanego z przedmiotem sprzedaży trwa w przebudowanym obiekcie.

Jeżeli zakupiony przedmiot jest przetwarzany z innymi przedmiotami, które nie są naszą własnością lub są włączone do elementu, który nie należy do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu proporcjonalnie do obiektywnej wartości sprzedawanych przez nas przedmiotów. Przedmiot w stosunku do innych przetworzonych obiektów w czasie przetwarzania lub do obiektów, w której nasze towary zostały wbudowane.

W celu zabiezpieczenia naszego roszczenia wobec kupującego, odstępuje on nam również takie roszczenia, które zostały mu przyznane przez osobę trzecią poprzez połaczenie przedmiotu dostarczonego w ramach (rozszerzonego) zachowania własności z jej obiekte. Już teraz przyjmuje to odstępstwo.

   c) Wydanie zabezpieczeń

Zobowiązujemy się do wydania naszych zabezpieczeń na wniosek kuującego, o ile ich wartość przekracza roszczenia zabezpieczone o więcej niż 20%.

5. Obowiązujące prawo, jurysdykcja

Stosunek prawny pomiędzy kupującym a firmą Hornik Sp. z o.o. podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków handlowych jest siedziba firmy Hornik Sp. z o.o.

6. Klauzula salwatoryjna

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy lub nasze warunki będą lub staną się nieskuteczne lub będą zawierać lukę, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznego postanowienia takim prawnie dopuszczalnym postanowieniem, które jest najbliższe ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia lub wypełnia tę lukę.